Kategorie

Najczęściej kupowane

Regulamin zakupów 

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.e-orno.pl,  www.sklep-orno.pl,  www.orno24.pl   prowadzona przez PHU DAMEX DAMIAN STANIEK

z  placówką handlową w Mikołowie ul. Konstytucji 3 maja 9.

 Nip: 646-238-25-42

Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z informacjami handlowymi oraz zawieranie  umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie  sklepu.

Firma - PHU DAMEX DAMIAN STANIEK, 43-190 MIKOŁÓW, KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 ,

NIP: 646-238-25-42  REGON: 278139509


Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z firmą .

 Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki PHU DAMEX DAMIAN STANIEK oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi

 oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa - umowa sprzedaży towarów przez firmę.

Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jak również zamawiania kuriera po odbiór towaru lub opakowania w ramach procedury zwrotu


Towar - każda rzecz sprzedawana lub wyprodukowana przez firmę, która jest przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego:

2. za pośrednictwem strony WWW:

a) podłączenie do Internetu

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome,

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

d) Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, do której stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

1.       Zamówienia są przyjmowane przez strony www.sklep-orno.pl , www.e-orno.pl, www.orno24.pl

Użytkownikiem serwisu musi być osoba pełnoletnia.

2.       Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia.

3.       Nieprawidłowo wprowadzone zamówienia nie będą rozpatrywane.

4.       Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

b) Wszystkie prezentowane na stronach internetowych www.sklep-orno.pl , www.e-orno.pl, www.orno24.pl

towary mogą nie znajdować się na  magazynie firmy. Może się jednak zdarzyć, że towar nie będzie dostępny w magazynie, w związku z czym firma Damex może odstąpić od  realizacji zamówinia bez podania konkretnych przyczyn. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeżeli danego towaru nie ma stanie termin sciągnięcia na stan -2 dni robocze.

 

5.       Sklep Damex Mikołów  nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

6.       Zamówienia są realizowane przez sklep Damex Mikołów   są w ciągu 1-2 dni roboczych (o ile dany towar znajduje się na magazynie), licząc od dnia wpływu środków na konto firmy w wysokości

       Sklep Damex Mikołów  nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

       Zamówienia są realizowane przez sklep Damex Mikołów   są w ciągu 1-2 dni roboczych (o ile dany towar znajduje się na magazynie), licząc od dnia wpływu środków na konto firmy w wysokości  równoważnej zamówieniu wraz z kosztami przesyłki i otrzymaniu przez klienta informacji o zrealizowaniu zamówienia.

 

7.       Przesyłka zostanie dostarczona w miejsce podane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odesłać niezwłocznie przesyłkę na nasz adres.

 

8.     Do każdej przesyłki dołączamy Fakturę vat  i kartę gwarancyjna.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego i dostarczane przez doręczyciela (firma Kurierska Siódemka) kolejnego dnia.

Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
     A. przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel.
     B.. przelewem na rachunek bankowy

12. Ochrona danych klienta

a)Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244). PHU DAMEX DAMIAN STANIEK zapewnia ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia i marketingowych. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Dane państwa i firmy przechowywane są w naszej bazie tylko w celu przesyłania informacji

o promocjach, nowościach i szkoleniach. Pochodzą z formularza rejestracyjnego na naszej
stronie, kontaktów bezpośrednich naszych pracowników lub żródeł ogólnodostępnych. Jeżeli
nie chce Pani/Pan otrzymywać korespondencji o wymienionym charakterze prosimy o
przesłanie informacji na konto biuro@damex.com.pl z tytułem REZYGNACJA

b) Wszelkie dane osobowe przesyłane bądź w inny sposób przekazane przez zamawiającego do Sklepu, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą one przetwarzane przez Sklep w innych celach niż związane z realizacją złożonego przez zamawiającego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI 2. Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przechowywanych w bazie danych Sklepu.

13. Prawo do odmowy realizacji zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu  błędnych informacji o cenach.

14. Przesyłki wysyłamy tylko na  ternenie naszego Kraju  ( Polska)

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

16.Zwrot towaru -Odstąpienie od umowy:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Klient nie musi w tym celu podawać jakichkolwiek przyczyn swojej decyzji, jak też nie może być z tego tytułu obciążana żadnymi kosztami za wyjątkiem:

kosztów transportu rzeczy przekraczających najtańszy zwykły koszt transportu oferowany przez przedsiębiorcę, jeśli konsument zdecydował się na taką formę kosztów odesłania zwracanej rzeczy do przedsiębiorcy.

  

W wypadku umów gdzie przedsiębiorca zobowiązuje się do wydania konsumentowi rzeczy i przeniesienia jej własności – termin 14 dniowy biegnie od przekazania towaru konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie

(do osób wskazanych przez konsumenta nie zaliczają się przewoźnicy, których wybrał do dostarczenia towaru).

Jeśli klientt zamówił w sklepie internetowym towar, termin 14 dni liczy się od tego dnia, w którym dany towar został mu dostarczony przez kuriera.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

A. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

B. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

C. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

D. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Każdy klient naszego sklepu ma prawo do dokonania zwrotu zamówionego towaru, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

W tym czasie towar można zwrócić pod warukiem,że:

- nie nosi śladów używania

- klient jest w posiadaniu paragonu fisklanego lub faktury vat zakupu.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


16. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do PHU DAMEX DAMIAN STANIEK, w szczególności drogą

 elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.damex.com.pl  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@damex.com.pl

 lub w formie pisemnej na adres: PHU DAMEX DAMIAN STANIEK 43-190 MIKOŁÓW Konstytucji 3 maja 9.

17.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

- dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)

- uzasadnienie reklamacji

18. PHU DAMEX DAMIAN STANIEK dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 

19.Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis na stronie www.e-orno.pl były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.